ReadyPlanet.com
dot dot
จ.นนทบุรี

 

    

 

NO.

โปรแกรมทัวร์

1.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หออัครศิลปิน

 

2.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดรีมเวิล์ด

 

3.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

 

4.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

5.

วัดเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

วัดสิงห์ (เตาเผา)

วัดเจดีย์หอย

 

 

6.

วัดสวนแก้ว

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

วัดเขมาภิรตาราม

วัดปราสาท

 

 

7.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (คลอง 6)

ดรีมเวิลด์

 

8.

ฟาร์มโชคชัย (รังสิต)

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

อุทยานเฉลิม

พระเกียรติ

 

อัตราค่าเข้าชม

ราคา/ บาท/ ท่าน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เยาวชนไม่เสียค่าใช้จ่าย

หออัครศิลปิน

เพิ่มท่านละ 5 บาท

ดรีมเวิล์ด (ราคาไม่รวมเมืองหิมะ 50 บาท)

เพิ่มท่านละ 140 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (คลอง 6)

เพิ่มท่านละ 30 บาท

ฟาร์มโชคชัย(รังสิต)

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ยานพาหนะ

ราคา/ บาท/ ท่าน

รถโค้ชปรับอากาศ 50-55 ที่นั่ง

เพิ่มท่านละ 220บาท

รถบัสพัดลม 50 ที่นั่ง

เพิ่มท่านละ 130 บาท

 

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ > > >   Nonthaburi.pdfdot
5
dot
dot
5
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
bulletเครื่องหมายการค้า
WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD