ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่าย “ทศปัญญา”

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

 

 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
   
                ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 

 

 

เพื่อมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง

 

 

สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
               
               ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2552  ทำให้สถานศึกษาทุกแห่ง

 

 

ได้รับงบประมาณอย่างจำกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแทนการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนและผู้ปกครองนั้น  

 

 

ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองของโรงเรียน  
                 
               โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย “ทศปัญญา”  จึงเป็นกิจกรรมเสนอแนะที่สามารถช่วยนักเรียนในโรงเรียนของท่านได้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบรูณาการหลาย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทำให้เกิดการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการ การเผชิญสถานการณ์

 

 

และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
                
               กิจกรรมค่าย “ทศปัญญา”  เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดในวันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  และให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าฐาน เป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ 

 

 

เครื่องมือ สื่อ นำมาให้นักเรียนนักศึกษาใช้ประลองความคิด ความรู้ ความสามารถ เพื่อผ่านฐานปัญญาแต่ละฐาน

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

  
               โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย “ทศปัญญา”  เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข   มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.       ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง

2.       เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้  ทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัว  สังคม  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา  อาชีพ   ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง

3.       ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

4.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้  มีทักษะ และประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5.       เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  เสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน

 

6.       เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

 

 
แนวการจัดกิจกรรม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย “ทศปัญญา”  โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  (มีการประชุมแนะนำแนวทางกระบวนการคิด การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  โดยนักประดิษฐ์  และครูนักประดิษฐ์รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ)  

ส่วนที่ 2  ค่ายทศปัญญา เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่สลับเปลี่ยนกันเข้าค่ายทศปัญญา  ซึ่งมีฐานความรู้ที่เข้าไปเรียนรู้ ทดสอบ  และทำกิจกรรมรวม 5 ฐาน และนำคะแนนมารวมกันเป็นการแข่ง

ขันด้านกิจกรรม โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้าฐานกิจกรรม ดังนี้
• ฐานที่ 1  คณิตศาสตร์ประยุกต์       คณิตคิดเร็ว
• ฐานที่ 2 วิทยาศาสตร์                    ทดสอบไฟฟ้าสถิต
• ฐานที่ 3 สังคม ภาษาไทย               บอกชื่อคนดัง/สัญลักษณ์หรือธงประจำชาติในประเทศต่างๆในโลก/เทคนิคการอ่านแผนที่
• ฐานที่ 4  ภาษาอังกฤษ                   อักษรสนุก
• ฐานที่ 5 นันทนาการ สุขศึกษา พลศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ และทดสอบความแม่นยำ

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน

วันที่ 1  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน   เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

งบประมาณ              

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นักเรียน 400 คน*165 บาท ต่อคน)  จำนวนเงิน       66,000 บาท

 


 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายทศปัญญา ได้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบรูณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทำให้

เกิดการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและ

นำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

 

 

โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  > > > Doc 1.docdot
5
dot
dot
5
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
bulletเครื่องหมายการค้า
WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD