dot dot


TURKEY SUMMER FEELING GOOD 8D6N icon  
รหัส : PBCTTK04
ไฟล์เอกสาร : turkey_summer_feeling_good_8d6n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
- ชมการแสดง Belly Dance
- City of Ephesus
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันที่ 1     กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแห่งชาติอังการ่า

วันที่ 2      อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance  

วันที่ 3      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ 

วันที่ 4      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี

วันที่5     ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัน -  อะโครโปลิส - ชานัคคาเล่   

วันที่6       อิสตันบูล – Blue Mosque – ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย 

วันที่ 7      พระราชวังโดลมาบาห์เซ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์

วันที่ 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 - ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
29,388.00
ราคาเด็ก28,888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD