dot dot


ตุรกี (เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์) 9D6Nicon  
รหัส : ZEGTTR03
ไฟล์เอกสาร : zegttr03.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!
- นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัน
- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
- พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
- ชมความงามระบำหน้าท้อง
และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแบบเต็มอิ่ม จุใจ!!
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี- เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

วันที่สาม เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซซิ าร์- โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- เมืองปามุคคาเล่

วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮยีราโพลิส – เมืองอิชเมียร์

วัันที่หก เมืองดูซาดาซี- เมืองเอฟฟิส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส 

*************************************************************************************ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
11 – 19 กรกฎาคม 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
16 – 24 กรกฎาคม 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
21 – 29 กรกฎาคม 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
27 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
02 – 10 สงิหาคม 2562
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
03 – 11 สงิหาคม 2562
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
04 – 12 สงิหาคม 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
09 – 17 สงิหาคม 2562
34,499.00
ราคาเด็ก 33999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD