dot dot


เซิ้นเจิ้น เลสโก ส้มนำโชค 3D2Nicon  
รหัส : ZEGTHK15
ไฟล์เอกสาร : zegthk15.pdf
รายละเอียดย่อ :
อิ่มอร่อย!!เป่าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
- หมุนกังหัน
- วัดแชกงหมิว
- ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน
- ชมสวนจำลองเมืองฮอลแลนด์
- อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
- ถนนนาธาน
- ตลาดหลอหวู่
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ถนนคนเดินตงเหมิน

วันที่สอง

เซิ้นเจิ้น - หลอหวู่ - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D

วันที่สาม

เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
15-17 ส.ค.62
10,499.00
ราคาเด็ก 9999
29-31 ส.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8999
05-07 ก.ย. 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9999
19-21 ก.ย. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8999
10-12 ต.ค. 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9999
17-19 ต.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8999
24-26 ต.ค 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD