dot dot


DOUBLE SHANGRI-LA 8D7Nicon  
รหัส : SSCN11
ไฟล์เอกสาร : sscn11.pdf
รายละเอียดย่อ :
- ชมภูเขาหิมะเหมยลี่ เป็นส่วนหนึ่งของเทิอกเขาหิมาลัย
- ดินแดนในฝันของนักเดินทาง .. แชงกรีล่า
- เที่ยวสบาย พร้อมบินภายใน 2 ขา
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - คุนหมิง

วันที่สอง

คุณหมิง - จงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - ทุ่งหญ้านาพาไห่ - เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่สาม

จงเตี้ยน - เมืองเต๋อชิง - วัดตงจู๋หลิน - ภูเขาหิมะไป๋หมาง - วัดเฟยไหล

วันที่สี่

ภูเขาหิมะเหมยลี่ - เขตอุทยานปาลาเก๋อจง - อุทยานปาลาเก๋อจง (รถอุทยาน)

วันที่ห้า

ปาลาเก๋อจง - เซียงเฉิง - เต้าเฉิง - ยื่อหวา

วันที่หก

ยื่อหวา - อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก/วัดชงกู่/ทุ่งหญ้าลัวหรง รวมรถราง)

วันที่7

ยื่อหวา - จงเตี้ยน - คุนหมิง

วันที่8

คุนหมิง - กรุงเทพฯ  

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 ก.ค. - 03 ส.ค. 62
47,499.00
ราคาเด็ก 46999
25 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
48,499.00
ราคาเด็ก 47999
19-26 ก.ย. 62
49,499.00
ราคาเด็ก 48999
12-19 ต.ค. 62
49,499.00
ราคาเด็ก 48999
19-26 ต.ค. 62
49,499.00
ราคาเด็ก 48999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD