dot dot


มหัศจรรย์ Myanmar โปรพม่า 5 ดาว 3D2Nicon  
รหัส : BIMMR06
ไฟล์เอกสาร : bimmrj06ultosep.pdf
รายละเอียดย่อ :
มหัศจรรย์ Myanmar โปรพม่า 5 ดาว
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันที่สาม  ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26-28 ก.ค.62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
02-04 ส.ค.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
03-05 ส.ค.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
09 - 11ส.ค.62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
10-12 ส.ค.62
14,400.00
ราคาเด็ก 13900
16-18 ส.ค.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
23-25 ส.ค.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
30-01 ส.ค.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
06-08 ก.ย.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
13-15 ก.ย.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900
20-22 ก.ย.62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
27-29 ก.ย.62
12,400.00
ราคาเด็ก 11900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD