dot dot


ZGL ANGELA RUSSIAicon  
รหัส : ZGLRS04
ไฟล์เอกสาร : zglrs04_2.pdf
รายละเอียดย่อ :
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึก มากมาย
รายละเอียดทั้งหมด :

วัน     รายละเอียดโปรแกรม
1     สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี (สิงคโปร์)
2     สนามบินชางงี - สนามบินโดโมเดโดโว - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3     มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
4     มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
5     มอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศเมืองมอสโคว์- โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
6     มอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตว์ - สนามบินโดโมเดโดโว - สนามบินชางงี
7     สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 19
37,499.00
ราคาเด็ก 36,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD