dot dot


AURORA INSIDE RUSSIA 7D5Nicon  
รหัส : PWRS15
ไฟล์เอกสาร : pwrs15.pdf
รายละเอียดย่อ :
** ล่าแสงเหนือสุด cool วันหยุดปีใหม่ **
- พัก 4 ดาว
- อาหารครบทุกมื้อ
- เที่ยวครบ 3 เมือง
รายละเอียดทั้งหมด :

                     โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - มอสโคว์

วันที่ 2

มอสโคว์ - มูร์มันสค์

วันที่ 3

มอสโคว์ - มูร์มันสค์

วันที่ 4

มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์

วันที่5

เมืองซากอร์ส - จัสตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม

วันที่ 6

วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวีย - METRO - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบิน

วันที่ 7

กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 ธ.ค.-02 ม.ค.63
68,499.00
ราคาเด็ก 67999
28 ธ.ค.-03 ม.ค.63
68,499.00
ราคาเด็ก 67999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD