dot dot


ไต้หวัน เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด 4D3Nicon  
รหัส : ZEGTTW04
ไฟล์เอกสาร : zegttw04.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่ 2 ร้านชา -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง

วันที่ 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้ายพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01 – 04 สิงหาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
08 – 11 สิงหาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
9-12 สิงหาคม 2562
24,499.00
ราคาเด็ก 23999
05 – 08 กันยายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
19 – 22 กันยนยน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
05 – 08 ตุลาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
10 – 13 ตุลาคม 2562
24,499.00
ราคาเด็ก 23999
12-15 ตุลาคม 2562
24,499.00
ราคาเด็ก 23999
17-20 ตุลาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
19 – 22 ตุลาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
20 – 23 ตุลาคม 2562
23,499.00
ราคาเด็ก 22999
24 – 27 ตุลาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
25-28 ตุลาคม 2562
22,499.00
ราคาเด็ก 21999
26 – 29 ตุลาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
02 – 05 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
09 – 12 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
16 – 19 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
23 – 26 พฤศจิกายน 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
05 – 08 ธันวาคม 2562
23,499.00
ราคาเด็ก 22999
07 – 10 ธันวาคม 2562
23,499.00
ราคาเด็ก 22999
12 – 15 ธันวาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
14 – 17 ธันวาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
19 – 22 ธันวาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
21 – 24 ธันวาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
26 – 29 ธันวาคม 2562
21,499.00
ราคาเด็ก 20999
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29,499.00
ราคาเด็ก 28999
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
29,499.00
ราคาเด็ก 28999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD