dot dot


ไต้หวัน เลสโก พาเพลินตัวแม่ 4D3Nicon  
รหัส : ZEGTTW05
ไฟล์เอกสาร : zegttw05.pdf
รายละเอียดย่อ :

ไฮไลท์ !!!

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว ไฟลท์สวยบินเช้า - กลับดึก
พิเศษ !! ซีฟู้ดไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง– เมืองเจียอี้

วันที่สอง เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินตง

วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
03 – 06 สิงหาคม 2562
15,499.00
ราคาเด็ก14999
08-11 สิงหาคม 2562
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
22-25 สิงหาคม 2562
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
24-27 สิงหาคม 2562
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
15,499.00
ราคาเด็ก 14999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD