dot dot


ไต้หวัน หนานโถว ไทจง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) 4D3Nicon  
รหัส : ZEGTTW06
ไฟล์เอกสาร : zegttw06.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!!!

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วักพราะถัทซัมจัง– วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์ มาร์ดก็ต

วันที่สาม ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด  – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น89) – ซเีหมนิตง

วันที่ 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
02 – 05 สิงหาคม 2562
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
08-11 สิงหาคม 2562
19,499.00
ราคาเด็ก 18999
09-12 สิงหาคม 2562
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
15-18 สิงหาคม 2562
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
22-25 สิงหาคม 2562
17,499.00
ราคาเด็ก16999
29 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
17,499.00
ราคาเด็ก16999
05 – 08 กันยายน 2562
17,499.00
ราคาเด็ก16999
12 – 15 กันยายน 2562
18,499.00
ราคาเด็ก16999
19 – 22 กันยายน 2562
17,499.00
ราคาเด็ก16999
26 – 29 กันยายน 2562
17,499.00
ราคาเด็ก 16999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD