dot dot


ไต้หวัน (เลสโก อาร์ตตัวพ่อ) 5D3Nicon  
รหัส : ZEGTTW07
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!!

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

พิเศษ!!!
เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ด
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจยไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซเีหมนิตงิ 

 วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01-05 สิงหาคม 2562
14,499.00
02-06 สิงหาคม 2562
13,499.00
03-07 สิงหาคม 2562
14,499.00
05-09 สิงหาคม 2562
14,499.00
08-12 สิงหาคม 2562
18,499.00
9-13 สิงหาคม 2562
16,499.00
10-14 สิงหาคม 2562
18,499.00


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD