dot dot


มหัศจรรย์ บาหลี 4D3Nicon  
รหัส : BIID05
ไฟล์เอกสาร : biid05.pdf
รายละเอียดย่อ :
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี !!

- สนุกกับ Bali Swing
- ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
- ชมวิหารทานาห์ลอต
- บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
- หมู่บ้านคินตามณี
- ภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาตูร์

รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน

วันที่2

บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได

วันที่3

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - คินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์

วันที่4

บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
10-13 ส.ค. 62
16,499.00
ราคาเด็ก 15999
16-19 ส.ค. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
23-26 ส.ค. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
13-16 ก.ย. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
14-17 ก.ย. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
20-23 ก.ย. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
21-24 ก.ย. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900
27-30 ก.ย. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
04-07 ต.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
11-14 ต.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
12-15 ต.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
18-21 ต.ค. 62
15,400.00
ราคาเด็ก 14900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD