dot dot


JRKR Hiso Luang Prabangicon  
รหัส : JRKR01
ไฟล์เอกสาร : hiso_luang.pdf
รายละเอียดย่อ :
3 วัน 7,988 เมษายนถึงกันยายน19 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ
รายละเอียดทั้งหมด :

3 วัน    7,988    เมษายนถึงกันยายน19    Lao Airlines (QV)    10 ท่านต่อคณะ
วันเดินทาง    3 วัน 2 คืน (พัก 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดับ 3 ดาวมาตรฐานลาว
อาหาร    อาหารเช้า@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวันและค่ำ@ห้องอาหาร 3 มื้อ
เที่ยวบิน    ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ
 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22 - 24 มิ.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
6 - 8 ก.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
13 - 15 ก.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
20 - 22 ก.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
3 - 5 ส.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
17 - 19 ส.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
24 - 26 ส.ค. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
7 - 9 ก.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
14 - 16 ก.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
21 - 23 ก.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988
28 - 30 ก.ย. 19
8,488.00
ราคาเด็ก 7,988


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD