dot dot


สุขสนัต์TOKYO OSAKA [TG] 5D3Nicon  
รหัส : WWJP02
ไฟล์เอกสาร : wwjp02.pdf
รายละเอียดย่อ :
HIGHLIGHT !!!

เที่ยวครบไฮไลท์
- เมืองโตเกียว อาทิ วัดอาซากุสะ เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ 5 ชั้น
- เมืองเกียวโต อาทิ ปราสาททอง
- เมืองโอซาก้า อาทิ ชมปราสามโอซาก้า ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ

เมนูบุฟเฟ่ต์จัดเต็ม พร้อมขาปูยักษ์!!
พร้อมเปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ย่านชิยจูกุ

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ 5 ชั้น - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า

วันที่ 4 เมืองเกียวโต - วัดปราสาททอง - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้ฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไชบาชิ

วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) - อิออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
04-08 ธันวาคม 2562
44,499.00
ราคาเด็ก 43999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD