dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 พบสินค้า 33 รายการ

 view
รหัส : ZGLMM04
ZGL ROYAL MANDALAY BAGAN
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLMM02
ZGL LUXURY MYANMAR
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLMM01
ZGL LUCKY MANDALAY BAGAN
วัน รายละเอียดโปรแกรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD