dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 พบสินค้า 40 รายการ

 view
รหัส : BITW02
มหัศจรรย์ Taipei Taichung บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน
ไฮไลท์
-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
-ตลาดปลาไทเป
-หมู่บ้านสายรุ้ง
จำนวน :


 view
รหัส : BITW01
มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN
ไฮไลท์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLTW08
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่]
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLTW07
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจ๋ยไนท์มาร์เก็ต
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLTW06
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD