dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 พบสินค้า 40 รายการ

 view
รหัส : ZGLTW04
T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทไป
2 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLTW02
T-DED PARADISE IN TAIWAN
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
2 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLTW01
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
จำนวน :


 view
รหัส : PBTW02
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน
ไฮไลท์
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
จำนวน :


 view
รหัส : PBTW01
PBKC ไต้หวัน ไทเป-ไทจง
ไฮไลท์
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต--หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD